Međunardni dan ljudskih prava

Dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra, na dan kada je 1948. godine potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost - bez ikakvih razlika”.

 

Univerzalnu deklaraciju je usvojila je i objavila Opća Skupština UN-a u Parizu, 10.decembra 1948. godine. Deklaracija predstavlja prvo globalno izražavanje prava svih ljudskih bića. Sadrži 30 članaka koji su kasnije elaborirani u međunarodnim ugovorima, regionalnim instrumentima ljudskih prava, nacionalnim ustavima i zakonima koji proizlaze iz Deklaracije.

 

Opća deklaracija o ljudskim pravima dostupna je na stranici http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/src1.pdf

 

"Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima… Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost… Svi su jednaki pred zakonom." - samo su neka od načela spomenute Deklaracije, a koja su ugrađena u temeljne pravne akte većine modernih država svijeta.

 

Svjedoci smo da je i danas potrebna posebna pažnja i ulaganje napora radi ostvarivanja ovih načela u praksi. Unatoč napretku u razdoblju od sedam desetljeća, ljudska prava socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba, manjinskih skupina, ugrožena su u razvijenim zemljama, ali posebice u brojnim nerazvijenim zemljama širom svijeta.

 

Poštivanje načela Deklaracije, solidarnost, tolerancija i aktivna uloga svakog pojedinca u promicanju ljudskih prava, zadaća je koja nikada neće biti u potpunosti okončana.

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina osigurava najvišu razinu međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Prava i slobode utvrđeni u Europskoj konvenciji izravno se primjenjuju u našoj državi i imaju prvenstvo pred svakim drugim zakonodavstvom.

 

Neke od prava u kojima uživaju sve osobe BiH uključuju:

 

1. Pravo na život,

2. Pravo na nepodvrgavanje mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupku ili kazni,

3. Pravo osobe da ne budu držane u ropstvu ili potčinjenosti ili pravo da ne obavlja prisilni rad,

4. Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti,

5. Pravo na pošteno suđenje u građanskim i krivičnim predmetima, te druga prava u svezi s krivičnim postupcima,

6. Pravo na privatni i obiteljski život, dom i poštu,

7. Pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere,

8. Pravo na slobodu izražavanja,

9. Pravo na slobodu mirnoga okupljanja i slobodu udruživanja sa drugima,

10. Pravo na zaključenje braka te osnivanje obitelji,

11. Pravo na imovinu,

12. Pravo na obrazovanje,

13. Pravo na slobodu kretanja i prebivališta.

 

 

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava bit će upriličena promocija drugog izdanja stripa i zbirke pripovjetki ,,Nirini izazovi'' i svečana dodjela nagrada za najbolja ostvarenja konkursa za mlade ,,Nastripaj nasilje'' u Jevrejskoj opštini, Sarajevo. Više o tome možete pročitati na stranici http://www.mreza-mira.net/29140-kalendar-aktivnosti-u-sklopu-medunarodne-kampanje-16-dana-aktivizma-protiv-rodno-zasnovanog-nasilja/